Groep 0/1/2

Ontvangst

Elke morgen en middag beginnen we met elkaar in de kring. ’s Morgens hebben de leerlingen gelegenheid om werkjes of plaatjes uit een boek te laten zien. Op vrijdag hebben ze de mogelijkheid om speelgoed te laten zien. Hierna mogen de hulpmaatjes vertellen. Ook wordt de kalender ingezet voor het leren van dagen van de week. Na het vertellen wordt de dag geopend met het zingen van psalmen en/of liederen en gebed.

 

Bijbelverhalen en liederen

Voor de Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. Dit schooljaar beginnen de verhalen bij Simson en Samuël. Per week worden er drie Bijbelverhalen verteld. Dit gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag is de weekopening/-sluiting met alle leerlingen van de school.

Naar aanleiding van de Bijbelverhalen wordt een Psalm of een lied aangeleerd. De Psalm of het lied wordt gezongen bij de dagopening en/of –sluiting. Moeilijke woorden uit de tekst worden bij het aanleren besproken en later herhaald. Er is geen overhoring, zoals in de midden-/bovenbouw. De aangeleerde liederen worden gekopieerd en meegeven naar huis.

 

Kringactiviteiten

Op maandag worden de werkjes van de hele week besproken. Dinsdagmorgen is er een taalkring waarin gewerkt wordt aan de basisvaardigheden als woordenschat en de auditieve ontwikkeling, zoals het nazeggen van zinnen of een reeks losse woorden en het herkennen van een bepaald woord in een reeks. ’s Middags is er een verdiepingskring met groep 2 bestaande uit auditieve oefeningen (bijv. hakken van woorden in lettergrepen of losse letters en rijmen) en het aanleren van letters met de daarbij behorende klankgebaren. De letters worden aangeleerd, zoals ze klinken in het woord. De /k/ wordt dus niet uitgesproken als ‘ka’, maar als de korte klank ‘k’. Groep 1 heeft dan de gelegenheid om zelfstandig een spelletje uit de kast te spelen.

Woensdagmorgen is er een kring waarin, bijvoorbeeld aan de hand van een basplaat, reken- en taaloefeningen worden gecombineerd.

Donderdag staan de rekenkringen gepland. Tijdens deze momenten komen diverse rekenonderdelen aan de orde: tellen en getallen, meten, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie, ordenen, kleuren en vormen. In groep 1 worden de cijfers t/m 10 aangeboden en in groep 2 de cijfers t/m 20. Ook deze dag wordt er ’s morgens basisstof aangeboden geschikt voor alle leerlingen en is er ’s middags een verdiepingskring met groep 1 en 2.

Op vrijdagmorgen is er een taalactiviteit.

 

Werken en spelen

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen hebben de leerlingen de mogelijkheid om de werkjes in de letter-, knutsel- en cijferhoek te maken. Deze werkjes worden op maandagmorgen uitgelegd in de kring. Op het prikbord kunnen de leerlingen zien in welke hoek ze de verschillende werkjes kunnen maken. Ze mogen zelf inplannen wanneer ze dat doen. In totaal zijn er vier momenten waarop ze kunnen werken. Om inzichtelijk te maken welke werkjes er nog gedaan moeten worden, werken we met een registratiekaart. Er wordt een sticker geplakt bij de werkjes die klaar zijn.

Naast de verplichte werkhoeken zijn er ook diverse speelhoeken: de huishoek, constructiehoek, duplohoek, knexhoek, trein- en kaplahoek, knutselhoek, spelletjeshoek, schrijf- en leeshoek, water- of zandtafel en het krijtbord. Deze hoeken worden gedurende het jaar wisselend ingezet.

 

Drinken en eten

Rond 10.30 uur drinken en eten we met elkaar. De leerlingen zetten bij binnenkomst hun eten en drinken in de bak van hun kleur. De hulpmaatjes gaan rond met de bak om alles uit te delen. Er zijn geen afspraken over het wel of niet meenemen van snoep. Uiteraard is het meegeven van gezonde producten sterk aan te bevelen. Eén zakje koekjes of één stuk fruit is volgens de schoolarts (ruim) voldoende voor jonge leerlingen.

 

Buitenspel

De leerlingen mogen, bij goed weer, van dinsdag tot en met donderdag spelen in de zandbak. Sommige leerlingen brengen daarvoor hun laarzen mee, wat uiteraard niet verplicht is. Als u een extra paar laarzen heeft, mogen deze ook op school in de schuur gezet worden. De zandbak is in de herfst en winter dicht.

De leerlingen mogen rolschaatsen en/of skeelers meenemen naar school. Regelmatig worden er ook steppen meegenomen. We fietsen niet op het plein.

 

Engels

Op woensdagmorgen wordt er Engels aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘My name is Tom’. We leren bijv. begroetingen, de dagen van de week, de cijfers t/m 10, de kleuren en verschillende woorden in en om het huis of de school.

 

Muziek

Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt er muziek gegeven. De ene keer wordt er een nieuw lied aangeleerd en de andere keer gaan we aan de slag met ritme, het herkennen van geluiden of muziekinstrumenten. De aangeleerde liedjes worden gekopieerd en meegeven naar huis.

 

Sociale vaardigheden

In de kleutergroep worden verschillende materialen ingezet voor het aanleren van sociale vaardigheden. Naast de vele leermomenten tijdens spelsituaties worden vooral prentenboeken in gezet. Voor het herkennen van gevoelens bij zichzelf en de ander wordt de ‘doos vol gevoelens’ ingezet. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden besproken en geoefend in een rollenspel.

 

Gym

We gymen in de gymzaal aan de Vaartweg in Goudswaard. We raden het gebruik van gymschoenen aan i.v.m. hygiëne en veiligheid. Gymkleding is niet verplicht. 

 

Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind (DE) en portfolio

De ontwikkeling van de kleuters volgen wij met behulp van de leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind van Driestar Educatief. Het schooljaar is opgedeeld in twee perioden. Gedurende deze perioden observeren we de leerlingen tijdens de kringactiviteiten, de werkmomenten en de speelmomenten binnen en buiten. Op basis van deze observaties registreren we twee keer per jaar de voortgang van de ontwikkeling van het kind.

Deze registraties worden twee keer per jaar met ouders gedeeld in het portfolio. 
 
Thematisch werken
In de kleutergroep worden de activiteiten rond thema’s gepland. Voorafgaand aan een thema wordt met de leerlingen besproken welke vragen ze bij het onderwerp hebben. Deze vragen nemen we mee in de voorbereiding. We werken gemiddeld 6 weken aan een thema.
We starten de voorbereiding van het thema met het bedenken van een verhaallijn. Als de verhaallijn helder is plannen we de activiteiten in de werkhoeken en kringen in. Ook bedenken we in welke speelhoek we het thema kunnen laten uitspelen. Het streven is om de leerlingen bij de activiteiten in de letter- en cijferhoek zoveel mogelijk met concrete materialen te laten werken. Het gebruik van werkbladen willen we minimaliseren.
Bronnen van inspiratie in dit proces kunnen zijn bronnenboeken als ‘Taalfontein’, de auditieve methode ‘Wat zeg je?’, de rekenmethode ‘Wereld in getallen’ en sites van juffen op internet. Natuurlijk zijn de ontwikkelingslijnen van KIJK! ook een belangrijke bron. In welke ontwikkelingsfase bevindt het grootste deel van de groep zich en hoe kunnen we hier in de activiteiten aan tegemoet komen? We brengen in kaart welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij de activiteiten en welke leerlingen juist extra uitdaging. Waar mogelijk proberen we het thema af te sluiten met een speciale activiteit, zoals bijv. een tentoonstelling. De werkjes worden een aantal keer per jaar mee naar huis gegeven. U krijgt aan het begin van de kleuterperiode van uw kind een map om de werkjes thuis in te bewaren. U kunt in overleg met uw kind zelf bepalen wat u wel en niet bewaard.
 
Instroom nieuwe leerlingen
In februari wordt er door de school een inschrijvingsavond georganiseerd voor de kinderen die in het komende schooljaar vier jaar worden. Kinderen die vier jaar worden stromen in de kleutergroep in. Kinderen die tussen 1 oktober en de zomervakantie 4 jaar worden, komen vier morgens in de week in groep 0. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn of voor 1 oktober vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie in groep 1 en mogen alle schooldagen komen. Een aantal weken voor het instroommoment nemen de kleuterjuffen contact met de ouders op om een wenmoment te plannen. 
 
Screening logopedie
De gemeente Korendijk is gestopt met het financiëren van de screening van groep 2 door een logopediste. Al langere tijd maakt de organisatie Educto Taalreis gebruik van een ruimte bij ons op school om logopedie te geven. Leerlingen met taalspraakproblematiek kunnen door ouders bij haar worden aangemeld. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Behandeling vindt op donderdagmorgen op school plaats. Ouders kunnen de behandeling volgen via een digitaal schrift.
 
Schoolarts
De leerlingen van groep 2 worden uitgenodigd voor consultatie bij de schoolarts. Ouders zijn bij dit onderzoek aanwezig. Ook worden de resultaten besproken met de leerkracht.
 
Speelgoeddag
Op vrijdagmorgen mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen, zowel voor binnen als voor buiten.
 
Weekbrief
Aan het eind van elke week wordt in Parro een weekbrief geplaatst. Hierin kunt u lezen wat we in de klas gedaan hebben en zullen gaan doen. Onderaan deze brief vindt u mededelingen.
 
Cadeaus ouders en grootouders
Aan het begin van het schooljaar maken de kinderen een cadeau voor papa en/of mama. De instroomleerlingen maken een tekening voor hen. Aan het eind van elke maand mogen de leerlingen cadeaus maken voor hun opa en/of oma die in de volgende maand jarig is. In de klas hebben we een agenda waar u al deze verjaardagen in kunt zetten. Deze vindt u op de lage kast naast het bureau. Juf De Frel geeft aan het eind van elke maand de cadeaus voor de verjaardagen in de komende maand mee.
 
Groepsagenda
In bovengenoemde agenda kunt u aangeven wanneer uw kind bijv. een keer afwezig is i.v.m. een doktersbezoek. Ook incidentele overblijfbeurten kunnen hierop vermeld worden evenals bijv. het feit dat uw kind een keer door een ander wordt opgehaald. Kortom, alle dingen die u anders ’s morgens, soms ‘tussen neus en lippen door’, aan de leerkracht vermeldt. Voor verlofaanvragen i.v.m. een trouwerij of andere zaken, kunt u een mail sturen naar juf Provily.
De agenda wordt elke morgen met de leerlingen besproken. Op deze manier laten we hen kennismaken met het leren plannen en het registreren van gebeurtenissen. Ook de dagen van de week komen op deze manier aan bod.

43417