Groep 3/4

Algemeen  
De kinderen hebben een eigen plek in de rij, in de eerste schoolweek door de leerkracht aangewezen. Wij verwachten van de kinderen dat ze direct wanneer ze de bel horen na de pauze, in de rij komen staan. In de rij wordt niet geduwd of getrokken en we lopen netjes 2 aan 2 naar binnen, tot we bij de kapstok zijn. Daar hangen we zo snel mogelijk onze jassen op en gaan via de kortste weg naar onze plek.  
 
Voor het bord hangen kaartjes, met daarop de dingen die we die dag gaan doen. Het dagritme wordt aan het begin van het kringmoment kort toegelicht. De morgens verlopen vrijwel allemaal hetzelfde: Bijbelse geschiedenis, rekenen, spelling, pauze, taal, schrijven of lezen. Op de middagen worden de overige vakken ingepland: tekenen, handvaardigheid, werken in hoeken, verkeer, muziek, Engels.  
 
Nadat de leerkracht het dagritme heeft toegelicht, mogen een aantal leerlingen iets vertellen. Dit is niet verplicht; het mag. Kinderen uit het groepje die niks willen of durven vertellen, hoeven dat niet te doen. Na het vertellen, zingen we met elkaar de psalm die we die week leren in de klas. Daarna bidden we met elkaar. Na het gebed leren we een nieuwe Psalm, luisteren we naar het Bijbelverhaal of maken we de verwerking. Dit is afhankelijk van welke dag het is.  
 
Bijbelverhalen en liederen  
Voor de Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. In deze methode wordt gewerkt met een deel Oude Testament en een deel Nieuwe Testament, beiden ingedeeld in thema’s van 1 week lang. Elke week wordt het thema uitgewerkt in het aanleren van de psalm op maandag, drie Bijbelverhalen op dinsdag t/m donderdag en een verwerking op vrijdag. Het thema, het onderwerp van de vertellingen en de te leren psalm vindt u terug in de weekbrief. Het aanleren van de psalm gebeurt door voor- en na te zingen en vervolgens door de psalm elke dag bij het beginnen en eindigen van een dagdeel samen te zingen. Daarnaast wordt de betekenis van de psalm kort uitgelegd. Op maandag wordt de psalm van de week ervoor overhoord. Alle kinderen zingen de psalm in de kring met elkaar, zonder hulp van de leerkracht. De cijfers worden opgeslagen in Parnassys. Het gemiddelde hiervan vindt u terug op het rapport.  
 
Kernvakken groep 3   
  

Lezen/taal:  

Voor lezen/taal gebruiken wij sinds dit jaar de methode 'taaloceaan'. In deze methode worden er 3 leerlijnen gebruikt die in lessen verweven zitten. Er is een leerlijn voor technisch lezen, een leerlijn voor spelling en een leerlijn voor taalverwerking. Per les wordt er een letter aangeleerd met daarbij een woord die de letter betekenis geeft. De eerste week leren de leerlingen de letter D met daarbij het woord Daan. In de klas komen alle letters en woorden te staan die er geleerd zijn met een plaat erbij. Tijdens de leeslessen wordt er de nadruk gelegd op het automatiseren van lezen. Om de klank-letterkoppeling te automatiseren wordt er gebruik gemaakt van een spetterboek. In dit boek staan voor elke week 3 bladzijden met woordrijtjes en voor elke dag 2 bladzijden met verhalen. Deze woordrijtjes en verhalen worden in de klas gelezen. Omdat het belangrijk is dat er veel kilometers gemaakt wordt met lezen in groep 3, worden er havenboeken meegegeven naar huis vanaf de tweede schoolweek. In de havenboeken staan de doelen van die week, oefeningen en bloemlezing uit de teksten.   

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van verschillende boeken. Allereerst een prentenboek om het thema in te leiden. Elk thema heeft een eigen boek. We gebruiken werkboeken om een verwerking op de les te doen. Elke dag is er een dictee die afgenomen wordt en daarnaast verschillende opdrachten om de geleerde stof te verwerken. Er wordt gebruik gemaakt van klankstroken. De stroken bevatten een bepaald aantal hokjes en hebben daarbij allemaal een andere kleur. Door de klankstroken kunnen we woorden analyseren met elkaar. Voor elk thema is er een toetsboek. Per toets worden lezen en spelling getoetst. Daarnaast gebruiken we oceaanboeken voor de leeslessen en de taalverwerving. Hierin worden verschillende soorten teksten besproken. De teksten worden aangeboden op meerdere niveaus.   

Bij het leren lezen hoort ook het schrijven van de geleerde letters. De instructie voor deze lessen gaat volgens een vast stappenplan. Als eerste luisteren we goed naar het woord, daarna hakken en plakken we het woord met elkaar, we bedenken welke regel er bij het woord hoort, we schrijven het woord op en we kijken of we het woord goed geschreven hebben.   

Het eerste halfjaar worden alle letters van het alfabet aangeboden aan de leerlingen en in het tweede deel van het jaar wordt het verhogen van het leestempo centraal gezet in de methode. Aan het begin van het jaar wordt er direct begonnen met het zingend lezen, dit met ondersteuning van de leerkracht. Tijdens de spellinglessen wordt er gebruik gemaakt van hakken en plakken en daarnaast zingend lezen.   

De methode is thematisch opgebouwd. Bij elk thema lezen we een prentenboek in de eerste week van het nieuwe thema. De methode kent 10 thema's: school, eten, wonen, tijd, dieren, lichaam, natuur, winkel, gevoelens en reizen. De thema's duren 4 weken. De eerste 3 weken worden er nieuwe woorden en letters geleerd en de laatste week wordt alles van het thema herhaald.   

We streven ernaar dat alle kinderen in februari AVI-M3 gehaald hebben en in juli E3 behalen.   
 
Schrijven  
Voor schrijven wordt de methode ‘Schrijven in de basisschool’ gebruikt. Iedere dag schrijven de leerlingen een bladzijde. De instructie bestaat uit het voordoen van de schrijfrichting, schrijfvorm en schrijfwijze. Hierna wordt klassikaal in de lucht of op de tafel geoefend.   

Er worden in een schooljaar 4 schriftjes gebruikt: het cijferschrift en oefenschrift a t/m c. We starten met het cijferschrift. Hierin leren de kinderen op de juiste wijze de cijfers te schrijven: de goede vorm en de goede schrijfvolgorde. In de overige schriften leren de kinderen de letters in los schrift. Eerst worden alle lettervormen los geoefend, later in woordjes, weer later in zinnen. De hoofdletters komen nog niet aan bod. Tijdens de schrijfles letten we op een goede zithouding, een goede pengreep en een goede ligging van het schrift. Ook worden de kinderen gestimuleerd om in een rustig tempo te werken. Dit alles met als doel het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift.  
 
Rekenen  
De methode die wordt gebruikt voor rekenen is ‘Wereld in getallen’. De methode is opgebouwd uit een A- en een B-deel. Elk deel is verdeeld in 4 blokken. Elk blok is weer verdeeld in 4 of 5 schoolweken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. In totaal 8 blokken per schooljaar en dus ook 8 toetsen per schooljaar. In groep 3 gebruiken we 2 werkboeken; 1 voor het A-deel en 1 voor het B-deel. Aan het begin van groep 3 gaat het puur om het verkennen van de getallen en de getallenlijn. Later gaan de kinderen ook sommen maken. Eerst werken we nog veel met concreet materiaal, het rekenrek en blokjes. Later wordt dit meer en meer afgebouwd. Aan het einde van groep 3 is de kennis van de kinderen uitgebreid tot het maken van sommen tot en met 100.   

Aan het begin van groep 3 geeft de leerkracht nog veel instructie en wordt nog veel met de kinderen samengedaan. Later worden de kinderen steeds meer losgelaten en leren ze zelfstandig te werken, na een korte instructie. Aan het eind van groep 3 wordt de normale manier van werken geïntroduceerd: som 1 zelfstandig maken na een korte instructie, som 2 is een instructiesom en wordt samen met de leerkracht gemaakt, som 3 is een zelfstandige verwerking bij som 2. Ook wordt dan het werken met de weektaken uitgelegd. Het B-werkboek bestaat namelijk uit 2 gedeelten. Aan de voorkant is het lesgedeelte te vinden, aan de achterkant het taakgedeelte. Als de kinderen klaar zijn met de sommen uit de les, draaien zij hun boek om en gaan verder met de taak die bij die week hoort. Elke week is er een andere taak. De taak hoeft niet af aan het einde van de week, maar zorgt er wel voor dat kinderen die sneller zijn zich niet hoeven te vervelen.  
 
Kernvakken groep 4 (Snappet – laptops)  
In deze groep gaan we voor het eerst digitaal werken op een laptop. De laptops gebruiken we voor de vakken rekenen, spelling en taal. Een les ziet er dan over het algemeen als volgt uit:  

  1. Korte herhaling van eerder geleerde leerdoelen.  

  1. Instructie van het nieuwe leerdoel.  

  1. Zelfstandige verwerking via de laptop.  

  1. Eventuele verdieping via de laptop.  

  1. Gezamenlijke afsluiting van de les.  
      

Rekenen  
Bij het vak rekenen wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in getallen’. Getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, geld rekenen, klokkijken, meten/meetkunde zijn onderwerpen die wekelijks aan bod komen. Iedere dag wordt rekenen gegeven, ongeveer 60 minuten. Maandag t/m donderdag een standaard les uit de methode en vrijdag is een herhalingsles. Op deze dag worden alle doelen van de afgelopen week nogmaals behandeld en verder ingeslepen. Zijn de leerlingen klaar met de les, dan werken zij verder in het ‘plusje’. Hier werken ze aan opdrachten binnen het leerdoel, maar wel op hun eigen niveau. Maken zij een som goed, dan wordt de volgende som moeilijker. Maken zij de som fout, dan wordt de volgende som makkelijker. Tijdens de herhalingsles op vrijdag werken zij in het werkpakket. In het werkpakket staan alle doelen waar zij nog aan kunnen werken, die nog niet behaald zijn. Leerlingen kunnen dan een extra instructie aanvragen bij de leerkracht of de leerkracht nodigt hen zelf uit voor een extra instructie.   
 
Spelling  
Bij het vak spelling wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Taal Actief’. Wekelijks wordt er aan bepaalde spellingdoelen gewerkt en over deze doelen instructie gegeven.   
 
Taal  
Bij het vak taal wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Taal Actief’. De methode bestaat uit 14 lessen, waarna een toets afgenomen wordt. Ook digitaal. Er zitten woordenschatlessen in, waarbij ze per les 12 nieuwe woorden aangeboden krijgen. Ook oefenen zij met zinsopbouw, verschillende teksten schrijven en zinsontleding.   

  
Begrijpend lezen  
Het vak begrijpend lezen geven we a.d.h.v. de methode ‘Nieuwsbegrip’. Drie keer per week wordt dit gegeven, een basisles, een verdiepingsles en een woordenschatles. Tijdens de basisles wordt een nieuwsbericht besproken van de desbetreffende week. We voorspellen eerst met elkaar waar de tekst over zal gaan, lezen dan in groepjes (die samengesteld zijn op basis van niveau) de tekst en maken vervolgens de vragen. De tweede les, de verdiepingsles, gaat over hetzelfde nieuwsbericht, alleen oefenen ze dit in de vorm van een ander type tekst. Bijvoorbeeld een gedicht, een recept of een instructietekst. De laatste les is de woordenschatles. Hier oefenen zij moeilijke woorden die in de tekst van die week langs zijn gekomen. Deze les maken zij in Snappet.  

Verkeer  
Tijdens de verkeerslessen maken en bespreken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.  

Engels  
Bij Engels wordt er gebruik gemaakt van de prentenboeken van de methode ‘Holmwoods’. We zullen gedurende het jaar vijf thema’s behandelen:   
- Back to school  
- Mom, how is food made?  
- Jack’s new school  
- Partying all year around  
- My friends and their hobbies  
Bij de prentenboeken horen liedjes, woordjes, zinnen en spelletjes. Die oefenen we in de kring.  

Creatieve vakken   
Op donderdag hebben we tekenen en handvaardigheid. Hierbij gebruiken we geen specifieke methode.   

Op maandag hebben we muziek. Hierbij zullen we liedjes leren, maar ook muziek maken met instrumenten. Bij muziek wordt geen methode gebruikt.  

Schrijven  
Voor schrijven wordt de methode ‘Schrijven in de basisschool’ gebruikt. Groep 3 schrijft iedere dag een bladzijde, groep 4 drie keer in de week. De instructie bestaat uit het voordoen van de schrijfrichting, schrijfvorm en schrijfwijze. Tijdens de schrijfles letten we ook op een goede zithouding, een goede pengreep en een goede ligging van het schrift. Ook worden de kinderen gestimuleerd om in een rustig tempo te werken. Dit alles met als doel het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift.  

Technisch lezen   
Voor lezen maken we gebruik van de methode ‘Leesfontein’. In deze methode wordt er aandacht besteed aan het lezen van diverse soorten teksten, maar ook aan het lezen op tempo. Daarnaast lezen we regelmatig in duo’s. In groepjes van twee lezen de leerlingen om de beurt een bladzijde uit een leesboek. Op deze manier wordt het hardop lezen getraind en kunnen de leerlingen elkaar helpen bij het lezen van moeilijke woorden.  
 
Gym  
De kinderen van groep 3/4 hebben op woensdagochtend gym van 09:30 – 10:30 uur.   
I.v.m. hygiëne en veiligheid raden we aan om gymschoenen te dragen.   
Voor gym gebruiken we o.a. de methode ‘Basislessen’. Deze bestaat uit een deel met spellessen en een deel met bewegingslessen (toestellen). De ene week wordt een spelles gegeven, de andere week een les met toestellen. De lessen worden gegeven door Laura van Ameijde.   
 
  

Huiswerk  
Groep 3  
- Iedere week wordt er een nieuwe psalm aangeleerd. Op maandag wordt dit overhoord door de leerkracht. In de weekbrief is altijd te vinden welke psalm er per week aangeleerd wordt.  
- Iedere vier weken krijgt u een havenboekje mee naar huis, dat aansluit bij de taalmethode ‘Taaloceaan’. Het havenboekje is zo opgesteld, dat elk hoofdstuk precies aansluit bij wat uw kind die week op school leert en oefent.   
 
Groep 4  
- Iedere week wordt er een nieuwe psalm aangeleerd. Op maandag wordt dit overhoord door de leerkracht. In de weekbrief is altijd te vinden welke psalm er per week aangeleerd wordt.  
- Op maandag krijgen de leerlingen in een snelhechter het volgende huiswerk mee:  
1. woordpakket spelling – deze woorden moeten overgeschreven worden  
2. werkblad rekenen of taal  
Iedere maandag (of eerder) wordt het huiswerk ingeleverd in de desbetreffende huiswerkbak in de klas.   
 
Contact  
Wij streven naar een goede samenwerking met u als ouder(s). We houden de lijnen kort en geven het vanuit school zo snel mogelijk aan als er problemen/zorgen zijn rondom uw kind. Uiteraard verwachten wij dit andersom ook.   
In Parro kunt u altijd een bericht sturen. De dag en het tijdsbestek waarin gereageerd wordt door ons, is als volgt:  
- maandag en donderdag tussen 07:30 uur en 18:00: Marije   
- dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 07:30 uur en 18:00: Charlotte.  
 

43418