Groep 5/6

Bijbelverhalen en liederen 
Voor de Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. In deze methode wordt gewerkt met een deel Oude Testament en een deel Nieuwe testament, beiden ingedeeld in thema’s van 1 week lang. Elke week wordt het thema uitgewerkt in het aanleren van de psalm op maandag, drie Bijbelverhalen op dinsdag t/m donderdag en een verwerking op vrijdag. Het thema, het onderwerp van de vertellingen en de te leren psalm vindt u terug in de weekbrief. Het aanleren van de psalm gebeurt door voor- en na te zingen en vervolgens door de psalm elke dag bij het beginnen en eindigen van een dagdeel samen te zingen. Daarnaast wordt de betekenis van de psalm kort uitgelegd. Op maandag wordt de psalm van de week ervoor overhoord. Alle kinderen zingen de psalm in de kring met elkaar, zonder hulp van de leerkracht. De cijfers worden opgeslagen in Parnassys. Het gemiddelde hiervan vindt u terug op het rapport. 
 
Sponsorkind 
We sponsoren vanuit Woord en Daad een meisje uit Guatemala. Iedere maandagmorgen mag hiervoor geld ingezameld worden in de klas. Er staat een foto van ons sponsorkind in de gemeenschapsruimte, met daarbij het laatste nieuws en/of tekeningen. In iedere klas staat ook een foto van Melanie.  
 
Kernvakken groep 5/6 (Snappet – laptops) 
De kernvakken zijn de vakken rekenen, taal en spelling 
De laptops gebruiken we voor de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen.  
Een les ziet er dan over het algemeen als volgt uit: 

  1. Korte herhaling van eerder geleerde leerdoelen. 

  1. Instructie van het nieuwe leerdoel. 

  1. Zelfstandige verwerking via de laptop. 

  1. Eventuele verdieping via de laptop. 

  1. Gezamenlijke afsluiting van de les. 
     

Taal 
Dit schooljaar zullen de leerlingen uit groep 5 een boekbespreking houden en de leerlingen uit groep 6 zowel een boekbespreking als spreekbeurt. U ontvangt t.z.t. nog meer informatie over de planning hiervan.   

Begrijpend lezen 
Het vak begrijpend lezen geven we a.d.h.v. de methode ‘Nieuwsbegrip’.  

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in Getallen 
 
Spelling 

Wekelijks wordt er klassikaal (per leerjaar) aan bepaalde spellingdoelen gewerkt en over deze doelen instructie gegeven. Hier zou u eventueel thuis ook aandacht aan kunnen schenken. De leerlingen krijgen iedere week ook een woordpakket mee van het doel waar die betreffende week aan gewerkt wordt.  

Zaakvakken 
Onder de zaakvakken verstaan we biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Dit jaar zullen we per vak een methode gebruiken. 
Aardrijkskunde – Geobas 
Topografie – Bosatlas junior (Deze methode is opgebouwd uit 3 onderdelen, Nederland, Europa, Wereld. In groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7/8 Europa en de Wereld) Geschiedenis – Venster op Nederland 
Natuur en techniek– Wondering the world 

Verkeer 
Tijdens de verkeerslessen maken en bespreken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. 

Engels 
Bij het vak Engels wordt de methode Holmwoods gebruikt. 
In de les zullen we ons vooral richten op: 
- Vergroten van de woordenschat  
- Het spreken in het Engels.  

Creatieve vakken  
Op dinsdag hebben we tekenen. Hierbij gebruiken we geen specifieke methode.  
Op vrijdagmiddag hebben wij een uur handvaardigheid in het handvaardigheidslokaal. Deze lessen worden door de leerkracht zelf gegeven.  

Op maandag staat het vak muziek op het rooster. Hierbij zullen we liedjes leren, maar ook muziek maken met instrumenten. Bij muziek wordt geen vaste methode gebruikt. 

Schrijven 
Dit jaar maken we gebruik van de methode ‘Schrijven op school’. Dit is een methode waarbij we het netjes los schrijven oefenen.  

Technisch lezen  
Voor lezen maken we gebruik van de methode ‘Leesfontein’. In deze methode wordt er aandacht besteed aan het lezen van diverse soorten teksten, maar ook aan het lezen op tempo. Daarnaast lezen we regelmatig in duo’s of met een tutor. In groepjes van twee lezen de leerlingen om de beurt een bladzijde uit een leesboek. Bij het tutorlezen wordt een leerling die goed kan lezen gekoppeld aan een leerling die nog moeite heeft met lezen. Op deze manier wordt het hardop lezen getraind en kunnen de leerlingen elkaar helpen bij het lezen van moeilijke woorden. 
 
Gym 
De kinderen van groep 5/6 hebben op woensdagochtend gym van 10.30 -11.30 uur.  
I.v.m. hygiëne en veiligheid raden we aan om gymschoenen te dragen.  
Voor gym gebruiken we o.a. de methode ‘basislessen’. Deze bestaat uit een deel met spellessen en een deel met bewegingslessen (toestellen). De ene week wordt een spelles gegeven, de andere week een les met toestellen.  

Huiswerk 

Iedere dinsdag wordt het huiswerk voor de volgende week meegegeven aan de leerlingen. De repetities zijn altijd op donderdag, zodat de leerlingen dan nog anderhalve week hebben om te leren. Het maakwerk wordt meegegeven in een snelhechter en dit moeten de leerlingen de volgende dinsdag weer inleveren.  

43419