Groep 5/6

Bijbelverhalen en liederen

Voor de Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. Per week worden er drie Bijbelverhalen verteld. Het thema, het onderwerp van de vertellingen en de te leren Psalm vindt u terug op de weekbrief. Op maandag en vrijdag is de weekopening/-sluiting met alle leerlingen van de school.

Op maandag wordt de psalm overhoord.Kernvakken:

Afgelopen jaar zijn we in groep 5/6 gestart met het werken op tablets. Hier zullen we het komend schooljaar ook mee werken.

Dit jaar gaan we bij rekenen, spelling en taal werken met de tablet.

Een les ziet er dan over het algemeen als volgt uit:

  1. Korte herhaling van eerder geleerde leerdoelen.
  2. Instructie van het nieuwe leerdoel.
  3. Zelfstandige verwerking via de tablet.
  4. Eventuele verdieping via de tablet.
  5. Gezamenlijke afsluiting van de les.

 

Taal:

Vanaf de herfstvakantie zullen we beginnen met het houden van boekbesprekingen. Hierover volgt t.z.t. nog verdere informatie.

 

Het vak begrijpend lezen doen we a.d.h.v. de methode ‘Nieuwsbegrip’.

 

Rekenen:

Met rekenen zullen we in de eerste periode veel aandacht besteden aan de tafels. Schoolbreed is afgesproken dat in principe alle leerlingen van groep 6-8 elk jaar vóór de herfstvakantie hun tafediploma halen. Hier besteden we zeker in het begin van het schooljaar extra veel aandacht aan. In groep 5 wordt er tijdens de rekenlessen in het eerste half jaar veel aandacht besteed aan het aanleren van de tafels. In het tweede half jaar worden de tafels geautomatiseerd.

 

Spelling:

De woordpakketten die eerder altijd geoefend werden (op school en thuis) worden niet meer gebruikt. We werken met spelling volledig via het programma van Snappet, wat inhoudt dat leerlingen werken aan de spellingregels waar zij nog onvoldoende op scoren.

Naar aanleiding van hun gemaakte werk krijgen de leerlingen ook op hun eigen niveau en passend bij hun eigen leerdoelen dictees. Dit gaat helemaal via Snappet. Het is dus niet zo dat op een bepaalde dag alle leerlingen een dictee hebben.

Wekelijks wordt er wel klassikaal aan bepaalde spellingdoelen gewerkt en over deze doelen instructie gegeven. Hier zou u eventueel thuis ook aandacht aan kunnen schenken. Mocht een bepaalde regel niet duidelijk zijn dan kunt u altijd even bellen of mailen.

 

Zaakvakken

Onder de zaakvakken verstaan we natuur (biologie), geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer.

 

Natuur en Techniek:

De methode die we gebruiken heet ‘Wondering the ‘World’.

Onderwerpen die aan bod komen zijn voor groep 5 o.a. de zee, hefbomen en zintuigen. In groep 6 gaan we met elkaar nadenken over o.a. de volgende onderwerpen: torens bouwen, het skelet en licht.

 

Geschiedenis:

De methode die we gebruiken voor geschiedenis heet ‘Venster op Nederland’ en is opgezet aan de hand van de ‘Canon van de geschiedenis’.

In groep 5 is het overkoepelende thema ‘Wonen’. We gaan leren hoe huizen er nu uitzien maar ook hoe het eruit zag in de Tweede Wereldoorlog, we denken na over het wonen in een klooster of kasteel. En zo staat er elke keer een ander soort huis centraal. En van daaruit bekijken we de geschiedenis van die tijd.

In groep 6 – 8 staat er telkens een ander venster uit de canon centraal. In groep 6 beginnen we met de prehistorie en eindigen we ongeveer bij graaf Floris V (tijd van steden en staten). In groep 7 en 8 wordt hierop aangesloten.

 

Aardrijkskunde:

We gebruiken de methode ‘Geobas’. Hierbij hoort ook het onderdeel topografie. In groep 5 zullen we leren werken met kaarten in de atlas. Ook zullen we de provincies met hun hoofdsteden leren. In groep 6 behandelen we elke provincie apart en zullen we ook meer plaatsnamen, rivieren, streken per provincie leren.

 

Verkeer

Tijdens de verkeerslessen maken en bespreken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.

 

Engels

Met Engels maken we gebruik van de methode ‘My name is Tom’. Elke week zullen we op maandag een les uit het boek doen. Deze lessen bestaan voor een groot gedeelte in het luisteren en spreken van de Engelse taal. Op woensdag herhalen we nog een keer de geleerde woordjes.

 

Creatieve vakken

Op maandagochtend hebben we tekenen. Hierbij gebruiken we geen specifieke methode.

 

Op vrijdagmiddag is er om de week een hele middag handvaardigheid en handwerken. De handvaardigheidlessen worden door de leerkracht zelf gegeven. De handwerklessen worden verzorgd door handwerkmoeders.

 

Op maandagmiddag hebben we muziek. Hierbij zullen we liedjes leren maar ook muziek maken met instrumenten. Bij muziek wordt geen methode gebruikt.

 

Schrijven

Voor schrijven gebruiken we de methoden ‘Schrijffontein’. We besteden dan vooral aandacht aan het schrijven van hoofdletters en blijven er natuurlijk op letten dat ook de andere letters netjes geschreven worden.

 

Lezen

Voor lezen maken we gebruik van de methode ‘Leesfontein’. In deze methode wordt er aandacht besteed aan het lezen van diverse soorten teksten, maar ook aan het lezen op tempo. Daarnaast lezen we regelmatig in duo’s. In groepjes van twee lezen de leerlingen om de beurt een bladzijde uit een leesboek. Op deze manier wordt het hardop lezen getraind en kunnen de leerlingen elkaar helpen bij het lezen van moeilijke woorden

 

Gym

De kinderen van groep 5/6 hebben op woensdagmorgen gym van 9:30 – 10:30  uur.

I.v.m. hygiëne en veiligheid raden we aan om gymschoenen te dragen.

Voor gym gebruiken we o.a. de methode ‘basislessen’. Deze bestaat uit een deel met spellessen en een deel met bewegingslessen (toestellen). De ene week wordt een spelles gegeven, de andere week een les met toestellen.

 

Repetities

Normaliter hebben de leerlingen op donderdag een repetitie. Deze repetities zullen horen bij de vakken: Natuur en Techniek, Aardrijkskunde (het onderdeel topografie wordt gemaakt als aparte repetitie), Engels en Geschiedenis (engels en geschiedenis repetities gelden alleen voor groep 6).

43419