Groep 7/8

Bijbelverhalen en liederen 

Voor de Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. Per week worden er drie Bijbelverhalen verteld. Het thema, het onderwerp van de vertellingen en de te leren Psalm vindt u terug op de weekbrief. Op maandag en vrijdag is de weekopening/-sluiting met alle leerlingen van de school. 

Op maandag wordt de psalm overhoord. 

Kernvakken: 

We werken bij rekenen, spelling en taal met de tablet. 

Een les ziet er dan over het algemeen als volgt uit: 

  1. Korte herhaling van eerder geleerde leerdoelen. 

  1. Instructie van het nieuwe leerdoel. 

  1. Zelfstandige verwerking via de tablet. 

  1. Eventuele verdieping via de tablet. 

  1. Gezamenlijke afsluiting van de les. 

Rekenen: 

Met rekenen zullen we in de eerste periode veel aandacht besteden aan de tafels. Schoolbreed is afgesproken dat in principe alle leerlingen van groep 6-8 elk jaar vóór de herfstvakantie hun tafeldiploma halen. Hier besteden we zeker in het begin van het schooljaar extra veel aandacht aan. In groep 5 wordt er tijdens de rekenlessen in het eerste half jaar veel aandacht besteed aan het aanleren van de tafels. In het tweede half jaar worden de tafels geautomatiseerd. 

Spelling: 

De woordpakketten die eerder altijd geoefend werden (op school en thuis) worden niet meer gebruikt. We werken met spelling volledig via het programma van Snappet, wat inhoud dat leerlingen werken aan de spellingregels waar zij nog onvoldoende op scoren. 

Naar aanleiding van hun gemaakte werk krijgen de leerlingen ook op hun eigen niveau en passend bij hun eigen leerdoelen dictees. Dit gaat helemaal via Snappet. Het is dus niet zo dat op een bepaalde dag alle leerlingen een dictee hebben. 

Wekelijks wordt er wel klassikaal aan bepaalde spellingdoelen gewerkt en over deze doelen instructie gegeven. Hier zou u eventueel thuis ook aandacht aan kunnen schenken. Mocht een bepaalde regel niet duidelijk zijn dan kunt u altijd even bellen of mailen. 

Het vak begrijpend lezen doen we a.d.h.v. de methode ‘Nieuwsbegrip’. 

Zaakvakken 

Onder de zaakvakken verstaan we natuur en techniek (biologie), geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. 

Natuur en Techniek: 

De methode die we gebruiken heet ‘Wondering the ‘World’. 

Geschiedenis: 

De methode die we gebruiken voor geschiedenis heet ‘Venster op Nederland’ en is opgezet aan de hand van de ‘Canon van de geschiedenis’. 

In groep 6 – 8 staat er telkens een ander venster uit de canon centraal. 

Aardrijkskunde: 

We gebruiken de methode ‘Geobas’. 

Voor het onderdeel ‘Topografie’ gebruiken we de methode ‘Mijn eigen Bosatlas’. 

Verkeer 

Tijdens de verkeerslessen maken en bespreken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Aan het einde van groep 7/8 behalen alle leerlingen hun verkeersdiploma. Deze bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. 

Engels 

Met Engels maken we gebruik van de methode ‘Holmwoods’. Leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau en tempo aan hun weekdoel. In de les wordt voornamelijk aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid. 

Creatieve vakken 

Onder creatieve vakken verstaan we: tekenen, handvaardigheid en muziek. Bij deze vakken gebruiken we geen specifieke methode. 

Schrijven 

Voor schrijven gebruiken we de methode ‘Schrijven in de basisschool’. We leren de leerlingen schrijven met losse letters. 

Normaliter hebben de leerlingen op donderdag een repetitie. Deze repetities zullen horen bij de vakken: Natuur en Techniek, Aardrijkskunde (het onderdeel topografie wordt gemaakt als aparte repetitie) en Geschiedenis 

43420