Speerpunten

Speerpunten op onze school

Onderwijs vraagt leiderschap
We geven met OVL de leerlingen tools in handen waardoor ze meer grip krijgen op het stimuleren van hun eigen ontwikkeling (zowel sociaal emotioneel als cognitief) en hun omgang met anderen. Door middel van acht aspecten, in het prentenboek 'Goud' vertaald naar kindniveau, gaan de leerlingen hiermee aan de slag. We doen dat vooral in de Goudweken. Deze vinden plaats in de week voorafgaande aan de schoolvakanties. In de goudweken worden ook excursies gepland en activiteiten ter bevordering van burgerschap.

 

Snappet
In de groepen 4 t/m 8 werken we bij de vakken Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend Lezen met de tablets van Snappet. Deze manier van werken helpt ons nog beter aan te sluiten bij het niveau van de individuele leerlingen. Daarnaast bieden we aandacht aan één leerdoel per les. Dit leerdoel kan met Snappet aan beide groepen aangeboden worden, waarna de leerlingen verwerkingsstof aangeboden krijgen op eigen niveau. Na het verwerken van deze stof gaan leerlingen aan de slag met individuele leerdoelen die op de tablet klaarstaan. Deze werkwijze helpt ons het onderwijsaanbod en de zorg aan onze leerlingen, ondanks het krimpende leerlingaantal, verder te optimaliseren. Snappet biedt kansen voor de toekomst van onze school! 

348