Grondslag en identiteit

In de statuten van de schoolvereniging (zie 2.2) staat in artikel 2 de grondslag van de vereniging beschreven: De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618/1619. De vereniging maakt gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode, zomede de psalmberijming van 1773. 
De School met de Bijbel is een kleine, gezellige school in Goudswaard, een rustig dorp gelegen op het meest westelijke puntje van de Hoeksche Waard. De missie van onze school is 'Zaaien voor de toekomst'. Dat doen we samen, want 'Samen is Goud(s)waard'!

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard en Alblasserwaard. Onze school  bestaat sinds 1909. 
Alle kinderen waarvan de ouders de grondslag onderschrijven of respecteren zijn op onze school welkom. De school telt rond de 60 leerlingen. De leerlingen komen voor het merendeel uit de dorpskern van Goudswaard. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de buitenwijken van Goudswaard en de dorpskern van Piershil.