Medezeggenschapsraad

De MR heeft de wettelijke opdracht de belangen van ouders en werknemers met de directie te bespreken en deze te laten meewegen in de besluit- en beleidsvorming. Hiervoor heeft de MR informatierecht, instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.
Voorbeelden van onderwerpen waarover de MR meedenkt en meepraat zijn: het aangaan van samenwerking, vakantieregeling, toelatingsbeleid, schoolplannen, klachtenregeling, onderwijstijden, beloningsbeleid, etc. In het MR-reglement is vastgelegd welke rechten de MR heeft voor de diverse onderwerpen.

Een aantal keren per jaar (2-3 keer) heeft de MR een overlegvergadering met de directie. De agenda wordt vooraf in overleg samengesteld. Hierop staan punten die door de directie worden aangedragen, maar ook zaken die de MR aandraagt (initiatiefrecht). Tijdens de overlegvergadering wordt de MR geïnformeerd over belangrijke zaken (informatierecht) en wordt advies of instemming van de MR gevraagd. Daarnaast kan de MR zelf, zonder directie, vergaderen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op een overlegvergadering.

Meer weten over de MR of een onderwerp aandragen?
Spreek een van de leden van de MR even aan of neem contact op middels het contactformulier.